Appartements à 3 pièces

 

 

Appartements à 3 pièces Capacité max. Station du metro
Rubinchteina 1 2+2 +2+1 «Mayakovskaya» 
Rubinchteina 3 2+2+2+1 «Mayakovskaya»
Fontanka 26 2+2+2 «Canal Griboedov»
Fontanka 30 2+2+2 «Canal Griboedov»
Fontanka 32 2+2+1 «Canal Griboedov»
Nevsky 32 (2) 2+2+2 «Nevsky prospekt»
Nevsky 32 (3) 2+2+2 «Nevsky prospekt»
Nevsky 32 (4) 2+2+2+1 «Nevsky prospekt»
Nevsky 88  2+2+2 «Mayakovskaya»
Konnucheny per.1 2+2+2+1+1 «Canal Griboedov»
Bolchaya Konuchennaya 1 2+2+2 «Canal Griboedov»
Millionnaya 29 2+2+2 «Admiralteyskaya»
Vostania 10 2+2+2 «Plochad Vostania»
Mayakovskogo 14 2+2+1+1 «Mayakovskaya»