Appartements à 2 pièces

 

 

Appartements à 2 pièces Capacité max Station du metro
Bolchaya Konnuchennaya 1 2+2  «Canal Griboedov» 
Malaya Konnuchennaya 10 2+2+2 «Canal Griboedov»
Kazanskaya 15 2+2 «Canal Griboedov»
Moika 40-2 2+2 «Canal Griboedov»
Moika 42 2+2+1 «Canal Griboedov»
Nevsky 79 2+2+1 «Mayakovskaya»
Nevsky 94 2+2+2 «Mayakovskaya»
Nevsky 96 2+2 «Mayakovskaya»
Nevsky 130 2+2 «Plochad Vostania»
Pouchinskaya 2 2+2+2 «Mayakovskaya»
 Nevsky 66  2+2+2  «Gostiny Dvor»
Stremiannaya 19 2+2+1 «Mayakovskaya»
Roubinchteina 10 2+2 «Mayakovskaya»
Roubinchteina 1 2+2 «Mayakovskaya»